Програмната декларация на новото правителство

Bulevard.bg публикува цялата управленска програма на следващия кабинет, която ще бъде подкрепена от ГЕРБ, Реформаторския блок, Патриотичния фронт и АБВ

ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ

КЛЮЧОВИ ПРИОРИТЕТИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА СТАБИЛНО ПАРЛАМЕНТАРНО МНОЗИНСТВО В 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

И

СЪСТАВЯНЕ НА ПРОЕВРОПЕЙСКО РЕФОРМАТОРСКО ПРАВИТЕЛСТВО ЗА СТАБИЛНО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ

С пълното съзнание, че българското общество очаква укрепване на държавността и ангажиране със състоятелни, ефективни и дългосрочни политики в области като съдебна реформа, здравеопазване, образование, пенсионна реформа, енергетика, изборно законодателство, демографска политика

и като отчитат, че ефективната работа по тези политики предполага максимална прозрачност, политическо и обществено съгласие отвъд партийните разграничения, което да гарантира устойчивост и резултат,

декларираме, че

Програмата за стабилно развитие на България 2014 - 2018 година, основа на проевропейско реформаторско правителство, ще бъде реализирана по следните приоритети:

ВЪНШНА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРИЯ

Засилена интеграция на България в Европейския съюз и НАТО. Запазване на външнополитическата ориентация и поетите международни ангажименти на страната на база на националните интереси на България.

Защита на правата и интересите на българските граждани в чужбина на основата на нов Закон за консулската защита, електронни консулски услуги и система за реагиране в случаи на бедствия и извънредни ситуации.

Ефективна защита на правата и интересите на българите зад граница.

Разработване на културни и образователни политики за интегриране на българските общности в чужбина и активното им отношение към процесите в страната.

Задълбочаване на евроатлантическите партньорства на България и двустранните й отношения с най-бързо развиващите се световни икономики.

Политика на подкрепа за евроатлантическа интеграция на Западните Балкани при ясна защита на правата и законните интереси на българските общности там.Активно развитие на политиките на ЕС и на регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа и Черноморския басейн.

Подготовка на България за председателството на ЕС през 2018 г.

ПРАВОСЪДИЕ

Приемане от Парламента на дългосрочна стратегия за реформиране на правосъдната система, така че да се гарантира нейната независимост и справедливостта в обществото.

Прекратяване на партийната намеса и лобисткото вмешателство в дейността на съда и прокуратурата.

Приемане на промени в Закона за съдебната власт, предвиждащи упражняване на кадровите правомощия на Висшия съдебен съвет от съдебен съвет по отношение на съдиите и прокурорски съвет по отношение на прокурорите, въвеждане на ефективни оценки за работата на магистратите и кариерно израстване на базата на тези оценки, ефективно дисциплинарно производство и засилване на ролята на съдийските събрания във вземането на управленски решения.

Изпълнение на препоръките на ЕК, посочени в докладите по Механизма за сътрудничество и оценка.

Осигуряване на широк консенсус за промяна на конституционния модел на съдебната власт, включително и по отношение на времевата рамка, в която да бъдат приети конституционните промени, предвиждащи създаване на Висш съдебен съвет и Висш прокурорски съвет.

Оптимизиране на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет с цел подсигуряване на безпристрастността и професионализма на членовете му.

Въвеждане на механизъм за осигуряване на публичност, прозрачност и обществен контрол върху работата на Главния прокурор.

Гарантиране на независимостта, подобряване на ефективността и отчетността на съдилищата, прокуратурата, Главния прокурор, председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд, включително и чрез работещи механизми за отговорност и отзоваване при несправяне с работата.

Създаване на законово гарантирана процедура за публични изслушвания и оценка на рисковете за зависимости на кандидатите за управленски позиции в съдебната власт, в която участват Прокуратурата, МВР, КПУКИ, НАП и други.

Гарантиране на пряк избор на членовете на ВСС и ВПС от квотите на съдиите и прокурорите.

Подкрепа за силна специализирана прокуратура, която да разследва приоритетно корупцията и злоупотребите по високите етажи на властта.

Подобряване на ефективността на правораздавателната дейност чрез въвеждане на периодични оценки на ефективността на институциите и гарантиране на принципа на случайно разпределение на делата.

Максимален достъп до информация за управлението на системата на правосъдие и полицията. Достъп в реално време до информацията за образуването, разпределението на делата и тяхното движение.

Въвеждане на електронно правосъдие.

ИКОНОМИКА И РАСТЕЖ

Осигуряване на ускорен икономически растеж на българската икономика за гарантиране нарастването на доходите и социалните плащания на българските граждани.

Определяне на стратегическите приоритети в развитието на икономиката. Бюджетно и икономическо планиране, което съвпада със 7-годишните периоди на финансовата рамка.

Подкрепа за износителите и фирмите, създаващи иновативни продукти, развитие на българския бизнес и насърчаване на инвестициите в модерни и иновативни производства, които създават нови работни места.

Подкрепа за създаване на инвестиционен фонд за високотехнологични производства чрез публично-частно партньорство и постепенно изтегляне на участието на държавата след успешното им развитие.

Подобряване на бизнес средата в България за насърчаване на инвестиционната активност и подкрепа на българските производители.

Структурни промени за управление на туризма и извеждането му като приоритетен отрасъл чрез решителна подкрепа от държавата и подобряване на туристическите услуги.

Създаване на дългосрочна национална стратегия за туризма с насърчаване на всички туристически продукти, за които България има потенциал за устойчиво развитие=

Ускорено въвеждане на електронно управление за оптимизиране на работата на администрацията, за прозрачност на публичните дейности и превенция на корупцията.

Насърчаване на дигиталната икономика. Увеличаване на електронната търговия и разширяване на дигиталния пазар на стоки и услуги чрез:
Намаляване на законовите препятствия пред електронната търговия;

Гарантиране на сигурността на личните данни;

Защита на интелектуалната собственост. Разработване и приемане на национална стратегия за развитие на интелектуалната собственост

Опростяване на условията и ускоряване на процедурата по започване на малък и среден бизнес.

Ограничаване на риска при фалит на малки и средни предприятия и на последствията за предприемачите. Насърчаване на втори шанс за предприемачество.

Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвеститори в сектори с висока добавена стойност.

Намаляване на разрешителните, съгласувателните и лицензионните режими в случаите, където е възможно преминаването само към уведомителен режим.

Ограничаване на вредното въздействие на монополите като мярка за стимулиране на конкуренцията.

ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ

Провеждане на политика на гарантиране на финансова стабилност. Постепенна финансова консолидация, съобразена с икономическия цикъл.

Ниски нива на бюджетния дефицит и номиналния размер на публичния дълг, в това число и на общинските дългове (според европейските критерии).

Консервативно и ефективно управление на държавното съкровище и публичните дългове.

Запазване на Валутния борд до влизане в Еврозоната.

Запазване на данъчната система и ниския дял на преразпределяне на бюджетни средства от държавата до 39% от БВП.

Детайлен икономически анализ и обществен дебат за цялостна данъчна политика.

Въвеждане на данък върху операциите на капиталовите пазари.

Законодателство за ограничаване на участието на офшорните компании в българската икономика.

Повишаване на приходите в държавния бюджет и събираемостта на плащанията чрез структурни промени и обединяване на НАП и Митниците, реализирано след детайлен анализ на ефективността на процеса на събираемост.

Финансова децентрализация на местните власти; въвеждане на механизми за провеждане на собствена икономическа политика от общините.

Осигуряване прозрачност на годишната доходност по спестовни продукти на застрахователните дружества и финансовото състояние на пенсионните дружества.

Нови възможности за финансиране на инвестиционни проекти и стартиращи предприятия чрез ББР или инвестиционен фонд.

Политическо решение за включване на България в Европейския банков надзор.

Възстановяване на доверието в БНБ чрез законодателни и кадрови промени, при спазване на европейското законодателство.

Нормативно регламентирана публичност на кредитната история на КТБ и нейните клиенти в рамките на българското и европейско банково законодателство и без специални закони само за този конкретен казус.

Ускорено приемане на актуализацията на държавния бюджет за 2014 година и подготовка и приемане на Закона за държавния бюджет за 2015 година.

ЕВРОФОНДОВЕ

Възстановяване на доверието на Европейската комисия и възстановяване на плащанията от европейските фондове.

Ефективно и прозрачно разпределение и усвояване на европейските средства в новия програмен период 2014-2020.

Уреждане в закон на мястото и ролята на органите, натоварени с управлението и контрола на еврофондовете в цялостната система за контрол на публичните финанси в държавата с цел гарантиране на правата на бенефициентите и въвеждане на процедури по обжалване.

Създаване на условия за реализиране на интегрирани проекти и регионални планове, финансирани от повече от една оперативна програма.

Опростяване на процесите, процедурите и правилата за кандидатстване, одобрение и отчитане на проектите.

ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ В СФЕРАТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранция за максимално ефективно разходване на обществените ресурси, публичност и намаляване на корупционния риск чрез:
Въвеждане на електронни обществени поръчки;

Въвеждане на типови стандартизирани документи, които да се ползват от възложители и изпълнители;

Адекватен контрол и механизми за прозрачност.

ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ И ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Въвеждане на електронното управление като основна платформа за модернизация на държавата, ключов фактор и неотменимо условие за успеха на секторните реформи.

Подобряване на функционалността на държавната администрация - повишаване на качеството на административните услуги, повишена ефективност, бързина и ред в процесите на управление, вътрешен контрол и превенция от корупция, въвеждане на срокове за извършването на всяка административна услуга

Електронизиране на процесите на функциониране и управление в публичните сектори като здравеопазване, образование, социална политика, правосъдие с цел тяхното организационно и функционално оптимизиране, координация и качествено предоставяне на услуги за гражданите.

Достъп до електронен път на информацията, с която разполагат публичните институции и прилагане на европейското законодателство за пазарно използване на публичната информация.

Реформа на държавната администрация след ясен функционален и структурен анализ.
Постепенна промяна в структурата, функциите и състава на публичните администрации с цел оптимизиране на разходите и по-ефективно предоставяне на услуги за гражданите и бизнеса;

Намаляване на административните нива и процедури като средство за снижаване на корупционния натиск към гражданите и другите нива на управление;

Създаване на стабилна и устойчива професионална администрация по основните области на политиката, която подпомага управлението и осигурява високо ниво на обслужване.

Утвърждаване на конкурсното начало като основен принцип при постъпването в държавната администрация и усъвършенстване на годишната атестационна система.

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Постепенно нарастване на средствата за образование, номинално и като процент от БВП, със стремеж за съответствие с параметрите, заложени в програма "Европа 2020".

Ново законодателство за осъществяване на реформа в системата на средното и висшето образование.

Усъвършенстване на системата за финансиране и контрол на предучилищното и училищното образование.

Разкриване на нови детски градини и въвеждане на иновативни форми на организация за ранно образование на децата в предучилищна възраст.

Равнопоставеност и конкуренция на всички форми на училищно образование и улесняване на валидирането на знанията и уменията на учениците.

Ангажиране и съпричастност на учителите и учениците и родителите в управлението на училищата.

По-добри условия за професионално образование и обучение, съответстващо на потребностите на региона и изискванията на пазара на труда.

Акцент върху възпитанието и обучението, които формират национално самочувствие и патриотичен дух сред децата и младежите.

Приоритетно развитие на българската наука и иновации и прилагането им за развитие и модернизиране на българския бизнес.

Връзка между средното образование и пазара на труда - подобряване на качеството на професионалното образование чрез активно въвеждане на дуалната система – обучение чрез работа.

Създаване на устойчив механизъм за взаимодействие между висшите училища и бизнеса. Възможност за висшите училища да постигат положителни икономическа резултати от разработени от тях научни продукти и иновации.

Повишаване на качеството на висшето образование и конкурентоспособността на българските висши училища в рамките на общоевропейското образователно пространство.

Въвеждане на външна програмна акредитация на висшите училища от европейски акредитационни институции, членки на ENQA и EQAR.

Поетапно обвързване на минимум 50% от субсидията за обучение с качеството на образованието.

Постигане на високо качество на научния продукт чрез ориентиране на държавното финансиране на научни изследвания към проектен принцип и стимулиране на взаимодействието между бизнеса и научните организации.

Реформа във Фонд "Научни изследвания", за да се гарантира прозрачност на конкурсите и задължителен мониторинг на резултатите през целия период на реализация на проектите.

Изграждане на високотехнологични паркове и центрове за върхови научни изследвания, иновации и трансфер на технологии към българската индустрия.

Насърчаване на съвместни изследвания между научни организации, висши училища и предприятия; разработване и реализиране на програми за активно сътрудничество между научните институции и училищата на всички нива.

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Гарантиране на адекватни, спрямо икономическата среда, нива на социални помощи и плащания.

Продължаване на пенсионната реформа и търсене на възможности за допълнително нарастване на пенсиите.Съобразяване на пенсионната реформа с демографските и социално-икономическите характеристики на страната.

Запазване на уредбата за пенсиониране на работещите първа и втора категория до приемане на цялостна пенсионна реформа през 2015 г.

Устойчиво нарастване на трудовите доходи и пенсии, съобразено с темповете на икономически растеж.

Гъвкав и динамичен пазар на труда и намаление на безработицата. Промени в трудовото законодателство.

Възможност за почасова работа и въвеждане на минимално почасово заплащане.

Политики за възстановяване на заетостта сред самонаетите лица и семейните фирми.

Разширяване на обхвата на квалификационните възможности и включването в тях както на безработните, така и на активно търсещите нова работа.

Изпълнение на младежката гаранция за заетост чрез социален диалог между институциите и използване на средствата по оперативна програма "Човешки ресурси" за младежка заетост.

Изработване на индивидуални социални оценки на социално слаби български граждани и търсене на възможност за социалното им включване и осигуряване на заетост.

Разработване на програми за социално включване, които да подпомаг...

Още от Интересно

Жената не е дъска, за да е с плосък корем

Знаете ли, че едва 1% от жените имат физиологичната даденост да имат плосък корем? Всички ние, останалите 99% имаме и ще имаме малко коремче каквото ...

Лято без мазоли – мисията възможна!

Лято, слънце, плаж, страхотно време… Ето я прекрасната възможност да обуем леки пантофки и елегантни сандали! Но как да избегнем мазолите? В...

Откъс от “Рапсодия в Тоскана” на Адам Шел

Ярки тоскански залези, любовни трепети и виртуозни кулинарни изкушения се преплитат в омайваща хватка на страниците на „Рапсодия в Тоскана“. Дебютния...

Секси или странно - бельо, вдъхновено от Дисни принцесите

С бельото, което ще видите днес, ще се почувствате буквално като принцеси. Защо ли? Защото е вдъхновено от иконичните рокли на любимите ни Дисни принц...

С какво бельо трябва да тренираме?

Изборът на бельо е изключително важен за здравето ни. Но ако в сезона на влизането във форма, сме се мотивирали да посещаваме двойно по-често фитнес ...

Порнозвезда в подкрепа на иранските жени

Прословутата американска сексбомба и бивша порнозвезда Миа Халифа за пореден път доказа, че еманципирана жена като нея не може да стои далеч от бойнот...

Жените, за които не можем да повярваме, че са им изневерявали

Изневяра. Звучи зловещо като вирус, който веднъж докопал личното ти пространство, след това не може да бъде заличен. Оказва се, че срещу него не са и...

Розови домати, чудесни мъже и един джин с тоник, моля!

За лятото като магия всеки може да говори. Сякаш е много по-лесно да се влюбиш, да се чувстваш красива и да се забавляваш през топлите вечери и дни.&n...

Най-новият български сериал на NOVA – „Фалшив герой“, започва снимки във Варна

Снимките на най-новия български сериал на NOVA – „Фалшив герой”, започват едновременно с началото на летния сезон във Варна. Основн...

Иванка Тръмп шокира: Облече одеяло на имигрант

Иванка Тръмп отново разбуни духовете и то малко след като на бял свят плъзнаха видео кадри от жестоките мерки, които Доналд Тръмп е предприел в борбат...