กล้วยไม้เอื้อง

กล้วยไม้เอื้อง

กล้วยไม้เอื้อง เป็นพืชดอกที่มีความหลากหลายมากที่สุดกลุ่มหนึ่ง มีประมาณ 899 สกุล และมีประมาณ 27,000 ชนิดที่มีการยอมรับ คิดเป็น 6–11% ของพืชมีเมล็ด มีการค้นพบราว ๆ 800 ชนิดทุก ๆ ปี มีสกุลใหญ่ ๆ

กล้วยไม้จัดอยู่ในกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยว อยู่ในวงศ์กล้วยไม้ สามารถแบ่งตามลักษณะการเติบโตได้ กล้วยไม้อากาศ ล้วยไม้ที่เกาะหรืออิงอาศัยอยู่บนต้นไม้อื่น โดยมีรากเกาะอยู่กับกิ่งไม้หรือลำต้น

กล้วยไม้ดิน กล้วยไม้ที่ขึ้นอยู่ตามพื้นดินที่ปกคลุมด้วยอินทรีย์วัตถุ พืชในวงศ์กล้วยไม้นั้นสามารถพบได้ทั่วโลก มีถิ่นอาศัยในหลาย ๆ ภูมิประเทศยกเว้นทะเลทราย และธารน้ำแข็ง

ส่วนมากจะพบในเขตร้อนของโลก คือทวีปเอเชีย, ทวีปอเมริกาใต้ และทวีปอเมริกากลาง นอกจากนั้นยังพบเหนือวงกลมอาร์กติก ตอนใต้ของปาตาโกเนีย และบนเกาะแมคควารี ใกล้กับทวีปแอนตาร์กติกา

ปลายใบเรียวแหลม โคนใบเรียวแหลม ส่วนขอบใบเรียบ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 1-6 เซนติเมตร และยาวประมาณ 4-18 เซนติเมตร แผ่นใบเป็นสีเขียวและมักมีสีแดงแต้ม หรือเป็นสีแดงอมม่วง ใบตอนล่างจะมีขนาดใหญ่ ส่วนใบที่อยู่ส่วนยอดจะมีขนาดเล็กกว่า มีก้านใบยาวประมาณ 0.3-1.7 เซนติเมตร

กล้วยไม้เอื้อง

Orchids or Costus are one of the most diverse, with approximately 899 genera and approximately 27,000 recognized species, accounting for 6–11% of seed plants. Around 800 species are discovered every year, with a large genus.

Orchids are classified as monocotyledons. In the family of orchids. Can be divided according to the growth characteristics Air orchid With wood that is attached to or resides on other trees With roots attached to branches or trunks

Soil orchids, orchids that depend on the ground that are covered with organic matter. Plants in the orchid family that can be found all over the world. It has habitats in many landscapes except for deserts. And glaciers

Most are found in the tropics of the world. Is Asia, South America And Central America It is also found above the Arctic Circle. Southern Patagonia And on Macquarie Island Near Antarctica

The tip of the blade is sharp. The base of the leaf is pointed. The edge of the leaf is smooth. The leaves are about 1-6 cm wide and 4-18 cm long. The leaves are green and often reddish in color. Or a reddish purple color The lower leaves are large. The leaves at the top are smaller. It has a petiole about 0.3-1.7 cm long.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google