ต้นแอปเปิ้ล

ต้นแอปเปิ้ล

ต้นแอปเปิ้ล เริ่มเติบโตในประเทศไทยได้ไม่นานพื้นที่ที่สามารถปลูกแอปเปิลได้ในประเทศไทยอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทย เนื่องจากแอปเปิ้ลเป็นผลไม้เมืองหนาวที่ไม่ผลัดใบถิ่นกำเนิดของแอปเปิลมาจากทวีปยุโรป จากนั้นจึงมีการนำไปปลูกในภูมิภาคต่างๆ ภูมิภาคสำคัญสำหรับการปลูกแอปเปิ้ลตอนนี้อยู่ในอเมริกาและยุโรปกลางและเอเชียก็มีการเพาะปลูกเช่นโซเวียตจีนญี่ปุ่นออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

กรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ข้อมูลการปลูกแอปเปิ้ลในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนและให้ความรู้รวมถึงข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการปลูกแอปเปิ้ลในประเทศไทยโดยจะมีให้ดาวน์โหลด กันที่ท้ายบทความ
ลักษณะทั่วไปของแอปเปิ้ล

แอปเปิ้ลลักษณะของต้นและใบเป็นไม้เนื้อแข็ง สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะมีรูปร่างที่แตกต่างกัน ต้นแอปเปิ้ลโดยทั่วไปมีรูปร่างเกือบเป็นทรงกลมบางต้นสูงและบางต้นเป็นพุ่ม แอปเปิ้ลอยู่ในสกุล Rosaceae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Malus domestica

พันธุ์แอปเปิ้ลมีแอปเปิ้ลประมาณ 2,000 สายพันธุ์ แต่ที่ดีที่สุดและเป็นที่นิยมมากที่สุดมีเพียง 4 พันธุ์เท่านั้น:

  1. แอนนาเป็นลูกผสมในอิสราเอลเมื่อผลโตเต็มที่จะมีสีเหลืองสดใสขนาดใหญ่ถึงปานกลาง ผลไม้ค่อนข้างยาว
  2. พันธุ์เอนเชอเมอร์ผลค่อนข้างกลมเล็กที่แอนนาเล็กน้อยสีทางเหนือปลูกทั้งพันธุ์ที่ดอยอ่างขางเริ่มให้ผลผลิต
  3. รอมบิวตี้เป็นพันธุ์ที่ปล่อยละอองเรณูหลังช่อดอกอย่างรวดเร็วเพื่อให้อ่อนแอต่อการติดเชื้อดังนั้นจึงไม่มีประโยชน์ในการถ่ายละอองเรณูสำหรับพันธุ์อื่น ๆ
  4. การเพาะพันธุ์ต่อมอเล็กซ์เซ็นเตอร์
ต้นแอปเปิ้ล
ต้นแอปเปิ้ล

ต้นแอปเปิ้ล

Apple Tree Apple growing in Thailand began not long ago, the area where apples can be grown in Thailand are in the north of Thailand. Because apples are a deciduous winter fruit The origin of the apple is from the European continent. Then it was introduced to grow in different regions. The major regions for apple growing now are in the Americas and Central Europe, and Asia is also cultivated such as the Soviets, China, Japan, as well as Australia and New Zealand.

Agricultural Extension Department Department of Agricultural Extension Ministry of Agriculture and Cooperatives Has been made out in an electronic file format. Published information on apple cultivation in Thailand. To support And educate Including various information About growing apples in Thailand It will be available for download. Together at the end of the article
General characteristics of apples

Apples, the appearance of the tree and the leaves are hardwood. Each species will have different shapes. Apple trees are generally almost spherical in shape, some are tall and others are bushy. Apples belong to the genus Rosaceae, with the scientific name Malus domestica.

Apple varieties There are about 2,000 varieties of apples, but the best and most popular are only 4 varieties:

  1. The Anna was a crossbred in Israel, when the fruit was mature, it was a large to medium bright yellow. The fruit is quite long.
  2. Enchemer variety, the fruit is quite round, small that Anna slightly, the color of the north, the whole variety is planted at Doi Ang Khang, starting to yield
  3. Rom Beauty is a breed that releases pollen after inflorescences quickly to become susceptible to infection, so it is not useful as a pollinator for other cultivars.
  4. Breeding Gland Alex Center

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google