ต้นยางนา

ต้นยางนา

ต้นยางนา จัดเป็นไม้ยืนต้นระยะสั้นขนาดใหญ่หรือไม่ผลัดใบ มีความสูงได้ถึง 50 เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มทึบ โคนต้นมักพูพอน ลำต้นตั้งตรง เปลือกเรียบและเป็นสีเทาอ่อน ลอกออกเป็นชิ้นกลมเนื้อไม้มีสีน้ำตาลแดงเสี้ยนในหยาบ

กิ่งอ่อนและยอดอ่อนมีขนและใบมีรอยแผลให้เห็น ขยายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะเมล็ด. (ถอดปีกออกก่อนผสมพันธุ์เมล็ดจะงอกภายใน 12 วันและภายใน 7 เดือน

ต้นกล้าจะมีความสูง 30-35 ซม. พร้อมย้ายปลูก) เป็นไม้กลางแจ้งที่เจริญเติบโตได้ดีในดินเกือบทุกสภาพ

ชอบดินที่มีอินทรียวัตถุค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ความชื้นปานกลางและแสงแดดเต็มวัน (อายุ 1 ปีขึ้นไป) มักขึ้นในป่าดงดิบป่าเบญจพรรณป่าดิบแล้งชื้นชื้นใกล้แม่น้ำและลำธาร

และตามหุบเขาทั่วทุกภูมิภาคของประเทศที่ระดับความสูง 50-400 เมตรจากระดับน้ำทะเลโพ้นทะเลพบได้ในบังกลาเทศเมียนมาร์ลาวกัมพูชาเวียดนามใต้และมาเลเซีย

ต้นยางนา
ต้นยางนา

ต้นยางนา

Yang Na trees are classified as a large short-term non-deciduous or deciduous perennials. Has a height of up to 50 meters, the canopy is a dense bush. The base of the tree is often pooopon. The trunk is straight. The bark is smooth and light gray. Peeled off into round pieces, the wood is reddish-brown, the burr in the rough

The young branches and the young shoots have hairs and the leaves are visible lesions. Propagated by seed method. (Remove the wings before breeding The seeds will germinate within 12 days and within 7 months.

The seedlings will have a height of 30-35 cm and ready to be transplanted) is an outdoor plant that grows well in almost all soil conditions.

Prefers soil with relatively fertile organic matter Medium humidity And full day sunlight (after 1 year old) often grows in the rainforest, mixed forest, dry evergreen, humid, humid, near rivers and streams.

And along the valleys throughout every region of the country At an altitude of 50-400 meters above sea level, overseas can be found in Bangladesh, Myanmar, Laos, Cambodia, South Vietnam and Malaysia.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google