ผักชีลาว

ผักชีลาว

ผักชีลาว เป็นพืชล้มลุกในวงศ์ Apiaceae (Umbelliferae) ตัวอย่างพืชในวงศ์นี้ ได้แก่ แครอทขึ้นฉ่ายผักชีเป็นต้น

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์: ผักชีลาวเป็นพืชล้มลุกตระกูลเดียวกับผักชี ลำต้นมีสีเขียวเข้มขนาดเล็ก ใบประกอบแบบขนนกมีสีเขียวสดใสออกสลับกัน ดอกมีขนาดเล็กสีเหลืองออกเป็นช่อ ก้านช่อดอกคล้ายกับฟันร่ม

ผลแก่เป็นรูปไข่แบนมีสีน้ำตาลอมเหลือง หากใช้เป็นเครื่องเทศจะสามารถเก็บรักษาได้เมื่อดอกเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล แต่ส่วนใหญ่จะพบในรูปของการรับประทานผักสดเสียมากกว่า ที่ควรเก็บก่อนออกดอกผักชีลาวมีสองชนิดชนิดหนึ่งมาจากยุโรป (Dill)

และสายพันธุ์ที่มีถิ่นกำเนิดในเอเชียเขตร้อน (Indian Dill) ในประเทศไทยปลูกเพื่อใช้เป็นผักมากกว่าปลูกเพื่อใช้เป็นเครื่องเทศเนื่องจากมีคุณภาพน้อยกว่าอินเดีย

การเตรียมดินเพื่อปลูก: ได้พลิกฟื้นดิน ตากแดดให้แห้งเพื่อทำลายเชื้อโรคและวัชพืชในดิน ทิ้งไว้ประมาณ 10 วันหลังจากนั้นจะพรวนดินเพื่อเก็บวัชพืชต่างๆ

และนำปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่สลายตัวดีแล้วใส่ลงในดินทั้งนี้เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน หากพบว่าดินมีสภาพเป็นกรดควรผสมปูนขาวกับดินเพื่อปรับสภาพดินในการเพาะปลูก

ผักชีลาว
ผักชีลาว

ผักชีลาว

Dill is a biennial plant in the family Apiaceae (Umbelliferae). Examples of plants in this family are carrots, celery, coriander, etc.

Botanical characteristics : Dill is the same annual plant as the coriander. The stems are dark green, small. The leaves are composed of a feather with a bright green color alternately. The flowers are small, yellow into a bouquet. The peduncle is similar to the umbrella teeth.

Mature fruit is flat oval with yellowish brown color. If used as a spice, it can be preserved when the flowers begin to turn brown. But most will be found in the form of eating more fresh vegetables. Which should be collected before flowering There are two types of dill, one of which comes from Europe (Dill).

And species that originated in tropical Asia (Indian Dill) in Thailand is grown for use as a vegetable rather than grown for use as a spice because it is less quality than India.

Soil preparation for planting : Has revived the soil. Dry in the sun to destroy germs and weeds in the soil. Leave it for about 10 days after that, it will be shoveling the soil to collect various weeds.

And bring the manure or compost that has decayed well and put it into the soil This is for soil fertility. If the soil is found to be acidic Lime should be mixed with the soil to adjust the soil conditions for cultivation.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google