ดอกกุหลาบ

ดอกกุหลาบ

ดอกกุหลาบ เป็นดอกไม้การค้าขายในการปลูกและแพร่กะจ่ายไปหลายทั่วโลกที่มีมานานกุหลาบเป็นไม้ตัดดอกที่มีการซื้อขายเป็นๆอันดับที่หนึ่งในตลาด ซึ่งเป็นตลาดประมูลไม้ดอก ที่ใหญ่ที่สุดของโลก เมื่อปี 2542 มีการซื้อขายถึง 1672 กว่าล้านดอกและมียอดขายที่มีการขายสูงสุดในประเทศต่างๆ

ดอกกุหลาบ นั้นปัจจุบันประเทศไทยที่มีการพื้นที่ปลูกดอกกุหลาบที่ตัดดอกประมาณ 5500 กว่าไร่ กระจายอยู่ทุกภาคของประเทศที่มีการปลูกที่ๆสำคัญ ได้แก่ดังนี้ เชียงใหม่ เชียงราย ตาก นครปฐม และกาญจนบุรี มีการขยายตัวของพื้นที่มากที่สุดในจังหวัดตาก มีพื้นที่ในการผลิตถึง 3000 ไร่ ที่มีสภาพภิมูและอากาศที่เหมาะสม

ดอกกุหลาบ ที่ได้มีคุณภาพดีและปักแจกันได้นานตลาดของกุหลาบคุณภาพปานกลางถึงต่ำ ในปัจจุบันถึงขั้นอิ่มตัว เกษตรกของการขายได้ราคาต้ำมากส่วนตลาดของกุหลาบที่ๆมีคุณภาพที่สูง และผลผลิตในประเทศยังไม่เพียงพอและขาดความต่อเนื่อง ทำให้ยังต้องนำเข้าดอกกุหลาบของต่างประเทศ เนเธอร์แลนด์หรือมาเลเซีย

กุหลาบสามารถจำแนกได้หลายแบบ จำแนกตามลักษณะการเจริญเติบโต ขนาดดอก สีดอก ความสูงต้น และจำแนก ตามลักษณะของดอก เป็นต้น ในที่นี้ได้จำแนกกุหลาบเฉพาะกุหลาบตัดดอกตามลักษณะการใช้ประโยชน์ ทางการค้าในตลาดโลกเป็น 5 ประเภทดังนี้

กุหลาบ สามารถขยายพันธุ์ได้หลายวิธี การตัดชำ การตอน การติดตา และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อให้ได้ต้นกุหลาบที่มีระบบรากที่แข็งแรง และให้ผลผลิตสูงเกษตรกรมักนิยมกุหลาบพันธุ์ดีที่ติดตาบนตอกุหลาบป่า การปลูกและการจัดการ

ดอกกุหลาบ

Roses are flowers that have been traded and distributed throughout the world for a long time. Roses are the number one cut flowers traded in the market. Which is the flower auction market The largest in the world in 1999, with over 1672 trades and the highest selling sales in various countries.

Rose. At present, Thailand has a growing area of ​​approximately 5500 rose cut flowers, scattered in all regions of the country that are cultivated. Important places are as follows: Chiang Mai, Chiang Rai, Tak, Nakhon Pathom and Kanchanaburi. The most in Tak With a production area of ​​3000 rai with appropriate climate and weather.

Roses with good quality and long vase life. Market of medium to low quality roses. Currently reaching saturation Agriculture is able to sell at a very low price. The market for roses that are of high quality And domestic production is not enough and is not continuous Causing to have to import roses from other countries Netherlands or Malaysia

Roses can be classified into many types. Classified by growth characteristics, flower size, flower color, plant height and classify by flower characteristics, etc. Here, roses are specifically classified as cut-off roses based on usage characteristics. Trade in the world market is divided into 5 types as follows:

Roses can propagate in many ways, cuttings, persistence and tissue culture. In order to get a rose tree with a strong root system And with high yield, farmers tend to favor good varieties of roses that persist on wild rose stump Planting and management

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : >>>ได้ที่นี่<<<